تأثیر – قلب

این مشکل زمانی شروع می شود که شما آن را متوقف کنید به جای تعیین اهداف فوری قابل اجرا. موفقیت از یک روز به بعد نمیتواند باشد. بنابراین شما نیاز به کمی کسب درآمد از رویای خود دارید. هنگامی که رویاهای شما شروع به تبدیل شدن به واقعیت به لطف اقدامات شما می شوند، شما از توانایی که در اختیار دارید برای تحریک موفقیت آمیز می دانید.